Hangzhou Botanical Garden China, Hangzhou

Hangzhou Botanical Garden

Hangzhou Botanical Garden is a large public botanical garden located in Hangzhou City, Zhejiang Province, People's Republic of China.

Photos