C. Y. Tung Maritime Museum China, Shanghai

C. Y. Tung Maritime Museum

The C. Y. Tung Maritime Museum (董浩云航运博物馆 Dǒng Hàoyún Hángyùn Bówùguǎn) is located in the Shanghai Jiao Tong University in Shanghai, China.

Photos