Sun-Shooting Tower Taiwan, Chiayi

Sun-Shooting Tower

The Sun-Shooting Tower or Chiayi Tower is a tower built inside Chiayi Park, East District, Chiayi City, Taiwan.

Photos